Domain Suspended

Domain name ocnhothaodien.com is expired, and now is suspended.
To restore this domain name, the owner needs to contact the current registrar to renew it.
If the renewal deadline is exceeded, this domain name will be withdrawn and changed to an available status.

Tên miền ocnhothaodien.com đã hết hạn sử dụng, đang bị tạm ngừng.
Để được sử dụng tên miền tiếp, chủ thể tên miền cần liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ để nộp phí duy trì.
Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì tiếp, tên miền sẽ bị thu hồi và giải phóng sang trạng thái tự do cho các chủ thể khác đăng ký.